menu >

trasa biegu

zapisz się

Biegniemy już 5 listopada 2017Regulamin

 

XIII MIĘDZYNARODOWY  KOŚCIAŃSKI PÓŁMARATON 

im. dra HENRYKA FLORKOWSKIEGO

  5 listopada 2017 roku

  

I.     CEL

Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. Promocja Powiatu Kościańskiego w kraju i poza granicami. Oddanie hołdu i zachowanie pamięci o wybitnym regionaliście dr Henryku Florkowskim.

 II.  ORGANIZATORZY

 1. Powiat Kościański
 2. Gmina Miejska Kościan
 3. Gmina Kościan
 4. Ludowy Klub Sportowy „Sana” Kościan przy współpracy: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu , Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” w Poznaniu, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły  Sportowe w Poznaniu, Powiatowego Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Kościanie, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kościanie, Klubu Sportowego Sztafeta Ateńska,

 III.   SPONSORZY

Producent, dystrybutor odzieży i obuwia Firma COCCODRILLO Kościan, P.P.H.U. „MAGIK” Piotr Domagała, Bank Spółdzielczy w Kościanie, SGB - Bank S.A. Poznań, Nadleśnictwo Kościan, Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o. Krzywiń, Cukiernie z Powiatu Kościańskiego

IV.    TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Termin: 5 listopada 2017 r. - niedziela, godz. 1200.

Miejsce: Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, ul. M. Konopnickiej 1; start i meta, dekoracja zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach oraz zakończenie imprezy.

Biuro Zawodów: I Liceum Ogólnokształcące im Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3;

Biuro będzie czynne 4 listopada 2017 roku (sobota) od godz. 1100 do godz. 1300 i od godz. 1700 do godz. 1900oraz 5 listopada 2017 roku (niedziela) od godz. 800 do godz. 1100 (ok. 150 m od linii startu), gdzie zawodnicy odbierają  pakiety i numery startowe. W budynku  Biura Zawodów znajdują się szatnie, natryski oraz depozyt dla zawodników.

V.  ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE

 1. Limit opłaconych zgłoszeń - 1700 osób.
 2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie na stronie www.koscianskipolmaraton.pl

Rejestracja zawodników odbywa się  za pośrednictwem w/wym. strony internetowej, zawodnik dokonuje płatności online.

I termin: zgłoszenie do półmaratonu i dokonanie płatności 60 zł (mieszkańcy powiatu kościańskiego 40 zł);

do 28 września 2017 roku; (gwarantowany pełen pakiet startowy)

II termin: zgłoszenie do półmaratonu i dokonanie płatności 60 zł (mieszkańcy powiatu kościańskiego 40 zł);

od 29 września 2017 roku do 18 października 2017 roku.(organizator nie gwarantuje koszulki okolicznościowej; zawodnik otrzyma numer startowy, medal i posiłek na mecie)

O kolejności umieszczenia na liście startowej decydować będzie  przesłany prawidłowo formularz zgłoszeń oraz kolejność wpłat online

W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 1. Dowód wpłaty  należy okazać przy weryfikacji w dniu zawodów. W razie rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. Organizator nie przewiduje możliwości przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji ze startu osoby wpłacającej opłatę startową.

 VI.    KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Będzie przeprowadzona kontrola antydopingowa.

 VII.   NAGRODY, KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna

klasyfikacja generalna mężczyzn: od 1 do 8 miejsca - nagrody pieniężne, od 1 do 3 miejsca - puchary

klasyfikacja generalna kobiet: od 1 do 8 miejsca - nagrody pieniężne, od 1 do 3 miejsca – puchar

PREMIA FINANSOWA DLA NAJLEPSZEJ ZAWODNICZKI I ZAWODNIKA Z POLSKI ( Fundator Firma Coccodrillo)

Kategorie wiekowe

kategorie wiekowe mężczyzn: od 1 do 3 miejsca – puchary i nagrody finansowe  (wg następujących kategorii: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 + )

kategorie wiekowe kobiet: od 1 do 3 miejsca - puchary i nagrody finansowe (wg następujących kategorii: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 + )

Klasyfikacja generalna pracowników ochrony zdrowia (udokumentowany status pracownika)

 1. mężczyźni: od 1 do 3 miejsca - puchary
 2. kobiety: od 1 do 3 miejsca - puchary

Klasyfikacja powiatowa

 1. mężczyźni: od 1  do 10 miejsca - nagrody pieniężne
 2. kobiety:  od 1 do 10 miejsca - nagrody pieniężne
 3. Dodatkowa nagroda  dla  NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA Z POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ufundowana przez P.P.H.U. „MAGIK” Piotr Domagała

Klasyfikacje gminne

Mieszkańcy miasta Kościana

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki

Mieszkańcy gminy Czempiń

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki

Mieszkańcy gminy Śmigiel

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki

Mieszkańcy gminy Kościan

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki

Mieszkańcy gminy Krzywiń

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki

Lotna premia na pierwszym okrążeniu

 1. mężczyźni: 1 miejsce - nagroda finansowa
 2. kobiety: 1 miejsce - nagroda finansowa

Kategoria niepełnosprawnych intelektualnie  

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - nagrody pieniężne
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - nagrody pieniężne

Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.( od nagród w wysokości  powyżej 760 zł)

Nagrody pieniężne  dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej są przekazywane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy po uzyskaniu protokołu z Instytutu Sportu w Warszawie – Zakładu Badań Antydopingowych. Nie ma możliwości przekazania nagrody w gotówce.

Informację  dotyczącą  rachunku bankowego zawodnik  nagrodzony w klasyfikacji generalnej przekazuje Organizatorowi w terminie 14 dni  od zakończenia zawodów.

Zawodnikom startującym w Półmaratonie organizator gwarantuje: ciepły posiłek, napoje na trasie i mecie, owoce, placek i herbatę.

 VIII.     LIMIT CZASU

W Półmaratonie obowiązuje limit czasu   3 godziny, po jego upływie zostaje otwarty ruch drogowy, a zawodnicy zobowiązani są  do zejścia na chodnik.

 IX.       POMIAR CZASU

 1. Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie dokonywać będzie firma STS-Timing Toruń.
 2. Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła buta zawodnika.
 3. Chip podlega zwrotowi po zakończeniu biegu.
 4. Warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym jest posiadanie chipa zamontowanego przy bucie i numeru startowego z przodu na koszulce.
 5. W sprawach zgłoszeń, wyjaśnianie płatności  kontakt z firmą STS-Timing e-mail: rejestracja@sts-timing.pl

 X.       SZATNIE, DEPOZYTY, NOCLEG

Szatnia i depozyty znajdują się w  budynku Biura Zawodów w  I Liceum Ogólnokształcące im Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza depozytem.

Zawodnicy mogą skorzystać z bezpłatnego noclegu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, ul. Marii Konopnickiej 1 (wymagany własny śpiwór i karimata), po uprzednim zgłoszeniu do organizatora w terminie do  18 października 2017 r.

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Limit zgłoszeń na Półmaraton wynosi 1700 osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń z dokonaną opłatą startową w określonym  w regulaminie terminie.
 2. Trasa posiada atest PZLA.
 3. Każdego zawodnika obowiązują badania lekarskie, a w przypadku braku badań, zawodnik podpisuje oświadczenie, iż startuje na własną odpowiedzialność i jest świadomy swojego stanu zdrowia.
 4. Do startu w Półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzialność ponoszą zawodnicy we własnym zakresie.
 6. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie Półmaratonu.
 8. Zawodnikom, którzy ukończą Półmaraton gwarantujemy medal (wręczany na mecie).
 9. Zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia elektronicznego i opłaty  w I terminie tj. do 28 września 2017 roku,   organizator gwarantuje zadeklarowany w formularzu zgłoszeniowym rozmiar koszulki sportowej.
 10. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Wielkopolski Półmaratonów.
 11. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora biegu. Pisemny protest przyjmuje dyrektor biegu w ciągu godziny od zakończenia biegu.
 13. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym oraz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji Półmaratonu, potwierdzając ją własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym w Biurze Zawodów.
 14. Organizator pozostawia do swojej dyspozycji 100 numerów startowych.
 15. Regulamin, komunikaty organizacyjne dostępne będą na stronie www.koscianskipolmaraton.pl, www.powiatkoscian.pl oraz www.sts-timing.pl.  
 16. Nieoficjalne wyniki półmaratonu będą zamieszczone na stronie www.koscianskipolmaraton.pl, www.powiatkoscian.pl oraz www.sts-timing.pl  bezpośrednio po biegu.
 17. Wyniki oficjalne biegu będą zamieszczone na stronie www.koscianskipolmaraton.pl, www.powiatkoscian.pl oraz www.sts-timing.pl po uzyskaniu ostatecznego protokołu z Instytutu Sportu w Warszawie – Zakładu Badań Antydopingowych.

 

Organizatorzy wykonawczy

Organizatorzy tytularni

Sponsorzy

Patronat medialny

XII Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe