menu >

trasa biegu

zapisz się

Biegniemy już 6 listopada 2022Patron

DR HENRYK FLORKOWSKI

Dr med. Henryk Florkowski urodził się 14 lipca 1921 r. w Lesznie i tam uczęszczał do Szkoły Powszechnej, Gimnazjum i od 1938 r. do Państwowego Liceum im. Stanisława Leszczyńskiego. Wybuch II wojny przerwał dalszą edukację. W czasie okupacji pracował jako robotnik na różnych stanowiskach. W 1941 r. zbiegł z prac przymusowych z Niemiec. Aresztowany, osadzony w obozie karnym. Po ciężkiej chorobie w 1942 r. został zwolniony i wrócił do domu. Naukę kontynuował na tajnych kompletach i w1943 r. uzyskał maturę.Po zakończeniu działań wojennych w kwietniu 1945 r. rozpoczął studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego i w 1950 r. uzyskał dyplom lekarza.

 Od 1 grudnia 1948 r. związał się z Kościanem. Najpierw jako asystent w Państwowym sanatorium dla Nerwowo Chorych, później był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Zdrowia, kierownikiem Przychodni Obwodowej. Od 1954 r. do przejścia na emeryturę w 1980 r. pracował w Szpitalu Powiatowym, jako ordynator Oddziału Wewnętrznego, a w latach 1960 -1965 był jego dyrektorem. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe pojął studia doktoranckie i w 1967 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych.

Wiele miejsca w życiu dr H. Florkowskiego zajmowała działalność społeczna. W latach 1954 -1961 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Kościanie. Swój czas i trud poświęcał pracy w Polskim Czerwonym Krzyżu i w latach 1957 1984 był prezesem Zarządu Miejskiego PCK w Kościanie, od 1960 r. do 1975 r. członkiem zarządu wojewódzkiego Poznaniu i w latach 1975-1979 wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Lesznie. W pracach społecznych na rzecz medycyny i oświaty zdrowotnej był:

 - wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia Kościańskiego Szpitalnictwa w latach 1984-1985, oraz przewodniczącym Zespołu Naukowego tego Komitetu;

- wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Rozbudowy Kościańskiego Szpitalnictwa w latach1985-1990, a także przewodniczył Zespołowi Informacyjno-Naukowemu tego Komitetu;

- Wiceprzewodniczącym Kościańskiego Towarzystwa Rozwoju Służby Zdrowia od 1990 r., a także przewodniczył Zespołowi Informacyjno –Naukowemu tego Komitetu. Był także inicjatorem i współorganizatorem wielu   sesji, sympozjów, a także konferencji naukowych i popularnonaukowych.

Inną wielką pasją dra H. Florkowskiego była działalność regionalna związana z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kościańskiej, którego był współzałożycielem i przez 18 lat jemu prezesował. I tutaj był niestrudzony w swoich działaniach. Dał początek szerokiej działalności publicystycznej i wydawniczej Towarzystwa. Był redaktorem dziewięciu tomów Pamiętników TMZK, napisał i wydał Słownik lekarzy kościańskich i ponadto opublikował ponad dwieście różnych innych artykułów i opracowań. Wygłosił wiele prelekcji, często przypominając sylwetki zapomnianych a zasłużonych dla Ziemi Kościańskiej. Poruszał też problemy ekologiczne i przyczynił się do powstania parków krajobrazowych: przemęckiego i im. gen. D. Chłapowskiego. W dorobku pisarskim dr H, Florkowski dominują dwa kierunki: lekarski, w tym historia medycyny i historyczny dotyczący przeszłości regionu. Dzięki prowadzonym badaniom i swym publikacjom wniósł poważny wkład w poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o Ziemi Kościańskiej.

Zmarł 26 grudnia 2003 r. i został pochowany w Kościanie.

Organizatorzy wykonawczy

Organizatorzy tytularni

Sponsorzy

Patronat medialny

XII Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe